Javna nadmetanja

USMENO JAVNO NADMETANJE za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

       Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

           Tuzlanski kanton

        OPĆINA KALESIJA

     OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-3988/19.

Datum: 25.09.2019. godine

            Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),  člana 42. Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/01) i Programa utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/16 i 8/18),  Općinski  načelnik  Kalesija, o b j a v lj u j e

USMENO JAVNO NADMETANJE

za dodjelu u zakup lokacija za postavljanje kioska

            PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

            Lokacije za postavljanje  kioska u gradu Kalesija i to:

 1. 2 lokacije u površini od po 9 m2 u centru Kalesije u ulici Patriotske lige ispod autobuskog stajališta prema Tuzli iza Robne kuće ”Bingo” na zemljištu označenom sa k.č.br. 279/1 zv. “Zemljište uz privrednu zgradu” u površini od 7309 m2 upisana u PL br. 61 KO Kalesija Grad po novom premjeru, a po zemljišnim knjigama označena sa k.č.br. 279/1 KO Kalesija Grad.

            PERIOD ZAKUPA: 5 godina.

            CIJENA: Početna cijena zakupa javne površine iznosi 10,00 KM/m2 mjesečno.

            PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka usmenog javnog nadmetanja uplate kaparu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta za mjesec dana.

            USLOVI I NAČIN DODJELE: Javna površina se dodjeljuje u zakup fizičkim i pravnim licima pod slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

 • Karakter objekta je privremeni.
 • Spratnost: prizemna.
 • Tip objekta: kiosk industrijske proizvodnje.
 • Namjena: trgovinsko-uslužna.
 • Vanjsko uređenje popločanjem mjesta za postavljanje kante za otpatke od željeznog pletiva 4/4 cm.
 • Nikakvi drugi radovi nisu dozvoljeni.

            Usmeno javno nadmetanje provodi Komisija, a isto će se održati 23.10.2019. godine sa početkom u 14,00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

            Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj ploči Općine Kalesija i web stranici općine Kalesija www.kalesija.ba .

             Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti na telefon 035/367-709 svaki radni dan u periodu od 08,00 do 16,30 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.

Permalink

Javni oglasi

Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13)  i Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2019. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br.1/19) Općinski načelnik, dana 25.06.2019. godine, o b j a v lj u j e

O G L A S

za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija stanovništva na području općine Kalesija

            I Korisnici prava:

            (1) Pravo na jednokratnu pomoć imaju socijalno ugrožene kategorije sa područja općine Kalesija, odnosno lica čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.

            II Uslovi i kriteriji za odobravanje jednokratne pomoći

            (1) Pravo na jednokratnu pomoć pripada licu pod uslovom da:

           a) ima stalno mjesto prebivališta na području općine Kalesija,

           b) ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine,

 • posjeduje valjanu dokumentaciju propisanu ovim Oglasom za učešće u postupku.

           d) rješava stambene potrebe na području općine Kalesija.

            (1) Red prvenstva, u okviru raspoloživih sredstava, utvrđuje se prema broju bodova koje licu pripada prema slijedećim kriterijima:

            1. stambena situacija

            2. broj članova porodičnog domaćinstva,

            3. zdravstveno stanje lica i njegovog porodičnog domaćinstva,

            4. imovinski cenzus lica i članova njegovog porodičnog domaćinstva.

            III Ograničenje za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći

            (1) Pravo na jednokratnu pomoć nema lice:

      a) čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine,

                        b) koje je vlasnik ili posjednik kuće ili stana ili takav stan ili zgradu koji zadovoljavaju stambene potrebe, posjeduje njihov član porodičnog domaćinstva,

                        c) koje je ranije ostvarilo pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju po ranijim redovnim programima Kantona ili Općine Kalesija.

 • koje je dobilo donaciju od općine, kantona, Federacije ili humanitarne organizacije za stambeno zbrinjavanje.

             e) vlasnik nedovršenog stambenog objekta čija je stambena površina veća za 50% stambene površine utvrđene članom 6. ovog Pravilnika.

       (2) Izuzetno od prethodnog stava, pravo na novu jednokratnu pomoć po ovom Oglasu, ima lice pod uslovom da je objekat devastiran, uništen ili oštećen usljed prirodnih nepogoda izazvanih katastrofama, odnosno ljudskim djelovanjem, a nakon ostvarivanja ranijeg prava na jednokratnu pomoć.

            IV Namjena jednokratne pomoći

            (1)Finansijska sredstva za jednokratnu pomoć mogu se odobriti za nabavku građevinskog materijala u svrhu rekonstrukcije, adaptacije, izgradnje ili sanacije stambenog objekta (u daljem tekstu: objekat) koji je devastiran, uništen ili oštećen, kao i izgradnju novih objekata za lica koja koriste nužni smještaj i druge situacije zbog kojih može doći ili je već nastupila šteta sa posljedicama koje dalje ugrožavaju zdravlje, odnosno stambenu situaciju socijalno ugroženih kategorija.

            (2) Pod objektom koji je devastiran, uništen ili oštećen smatra se objekat kod kojeg je potrebno izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se mijenjaju konstruktivni elementi koji mogu uticati na stabilnost tog objekta ili njegovih pojedinih dijelova, odnosno izvođenje građevinskih i drugih radova na oštećenom objektu kojima će se isti dovesti u stanje sa minimalnim uslovima za življenje.

            (3) Novoizgrađeni objekat koji nije pokriven, a isto podrazumijeva objekat pod pločom i bez krovne konstrukcije,

            (4) Objekat sa urađenim grubim radovima a isto podrazumijeva pokriven objekat bez ostalih unutrašnjih završnih i instalaterskih radova kojima se neuseljivi dio objekta dovodi u funkciju sa minimalnim uslovima stanovanja.

           (5) Priključak na električnu ili drugu komunalnu mrežu uz prilaganje odgovarajućeg predračuna o visini potrebnih sredstava za navedene namjene a isto podrazumijeva objekat kod kojeg nije izvršeno priključivanje na električlnu ili drugu komunalnu mrežu.    

          V Visina jednokratne pomoći                                                                     

                                                                                                                                                                                          Iznos sredstava koji se po ovom Oglasu može odobriti, u direktnoj je vezi sa zapisnikom  Komisije za razmatranje prijava i može se odobriti u maksimalnom iznosu do 3.000,00 KM (slovima:trihiljade KM).

           VI Ugovor

            (1) Na osnovu konačne rang liste Općinski načelnik zaključuje ugovor sa licem kojem su odobrena sredstva.

            (2) Sredstva odobrena za jednokratnu pomoć licu se mogu isplatiti tek kada potpiše ugovor kojim se obavezuje da će ista utrošiti namjenski za stambeno zbrinjavanje prema podneseom zahtjevu i u skladu sa sačinjenim zapisnikom Komisije.

                                                                                                                                                                                    VII Način isplate sredstava

     (1) Odobrena sredstva za jednokratnu pomoć, realizuju se plaćanjem (pro) faktura za trebovani građevinski materijal, dobavljaču po izboru korisnika sredstava.

            VIII Postupak za ostvarivanje prava

 • Lice je uz jednoobrazan zahtjev, obavezno je priložiti svu dokumentaciju koja je propisana u Pravilniku o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2019. godini, i to:

            – kućna lista podnosioca zahtjeva,

            – dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji,

            – dokaz o zaposlenju svih članova uže porodice i visini stalnih izvora prihoda (tri poslednje platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini tri poslednje plate – original ili ovjerena kopija),

            – za penzionere poslednji ček od penzije,

            – za sve nezaposlene članove porodice (uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji Biroa za zapošljavanje, uvjerenje iz Ispostave porezne uprave – original ili ovjerena kopija),

            – uvjerenje o posjedovanju/neposjedovanju stana/kuće za punoljetne članove uže porodice (original ili ovjerena kopija),

            – dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili člana uže porodice izdat od strane ovlaštene zdravstvene ustanove, ne stariji od šest mjeseci (original ili ovjerena kopija).

 • Zahtjev za jednokratnu pomoć predaje se u Šalter sali Općine Kalesija, a najkasnije u roku od 15. dana od dana oglašavanja i objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči i web-stranici Općine Kalesija.

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Permalink

Javni pozivi

Rang lista aplikanata koji (ne)-ispunjavaju uslove ponovljenog Javnog poziva za raspodjelu sredstava iz budžeta općine Kalesija koja su dodijeljena od strane Federalnog štaba civilne zaštite za pomoć privrednim subjektima i sportskim društvima nastradalim od prirodne nesreće poplava od 27.07.2018 godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG POZIVA

Broj: 02-05-21066/19-1
Datum: 27.06.2019. godine
Mjesto: Kalesija

U skladu sa Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-05-2-1066/19 od 09.04.2019 godine Komisija za sprovođenje javnog poziva u sastavu:

 • Almedin Đedović,-predsjednik
 • Senaid Tupajić, član
 • Rasim Avdibašić,član

sačinila je:

RANG LISTU

aplikanata koji (ne)-ispunjavaju uslove ponovljenog Javnog poziva za raspodjelu sredstava iz budžeta općine Kalesija koja su dodijeljena od strane Federalnog štaba civilne zaštite za pomoć privrednim subjektima i sportskim društvima nastradalim od prirodne nesreće poplava od 27.07.2018 godine.

Aplikanti koji ispunjavaju uslove Javnog poziva:

 1. DOO „FEAL PLASTIK“ Vukovije Gornje b.b. Kalesija
 2. DOO “TEHNOSTAN“ Babajići b.b. Kalesija
 3. OR „DUNLOP-2“ Vukovije Gornje, Kalesija
 4. TR „GRIBAJA“ Tojšići b.b. Kalesija
 5. FK „SLOGA“ Tojšići, Kalesija

Aplikanti koji ne ispunjavaju uslove po navedenim tačkama predmeta Javnog poziva:
1. FK „MLADOST“ Kikači b.b., – tačka 4. Predmeta Javnog poziva

Prigovor na rang listu se može izjaviti drugostepenoj komisiji za upravno rješavanje, putem prvostepenog organa u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine Kalesija.

Općinska komisija za sprovođenje Javnog poziva u sastavu:
1. Almedin Đedović,-predsjednik
2. Senaid Tupajić, član
3. Rasim Avdibašić,član

Permalink

Javni oglasi

Poništenje Javnog oglasa za prijem pripravnika u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-05-2-1335-3/19
Datum:20.05.2019. godine


Na osnovu čl. 41.st. 4. u vezi sa čl.84. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br.7/17,10/17,10/18 i 14/18), 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Sl. Novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. Glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o poništenju Javnog oglasa br.02-05-2-1335-2/19 od dana 20.05.2019.godine, Općinski načelnik, objavljuje

P O N I Š T E NJ E

Javnog oglasa za prijem pripravnika u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine

Kalesija

Poništava se Javni oglas za prijem pripravnika u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kalesija br.02-05-2-1335/19 od 10.04.2019.godine, objavljen dana 21.04.2019.godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na internet stranici Općine Kalesija dana 25.04.2019.godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić,dipl.ecc.

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za dodjelu sredstava za organizacije civilnog društva sa područja Kalesije za 2019. godinu

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   

Fedracija Bosne i Hercegovine                                                

          Tuzlanski kanton                                                                                   

       OPĆINA KALESIJA                                                                                    

   OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Broj: 02/3-05-2-1342/19                                                                                                  

Datum: 04.04.2019. godina

            Na osnovu člana 4. 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija, (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 3/17), Služba za opću upravu I društvene djelatnosti, dana  04.04.2019. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške

projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

             I. Predmet Javnog poziva:

            Općina Kalesija – Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Kalesija, poziva sve organizacije civilnog društva – nevladine organizacije (u daljem tekstu OCD) sa područja općine Kalesija da dostave prijedloge projekata iz oblasti društvenih djelatnosti, koji će se realizovati na području općine Kalesija i koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Kalesija, a iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. kultura (folklor, festivali, kulturno nasljeđe, rukotvorine),
  1. umjetnost (likovna, pozorišna, filmska, muzička),
  1. socijalna zaštita (invalidne osobe organizatori i voditelji OCD, OCD sa misijom zbrinjavanja invalidnih i osoba u stanju socijalne potrebe, psihosocijalna zaštita),
  1. sportske manifestacije (koje nisu obuhvaćene programom Sportskog saveza)
  1. ljudska prava (OCD sa nacionalnim predznakom, mladi, OCD koje promovišu ljudska prava, zaštita okoliša, edukacija, zdravlje).

            U Budžetu općine Kalesija za 2019. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku projektima iz oblasti društvenih djelatnosti, pozicionirana kao: 614311 – Transferi neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

            Općina Kalesija zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

            Namjenskim budžetskim sredstvima općine Kalesija zainteresovani aplikanti mogu sufinansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava mogu osigurati od drugih donatora.

            Svaki aplikant može aplicirati sa maksimalno 2 (dva) projekta.

            Odobrenim budžetskim sredstvima aplikanti mogu finansirati administrativne troškove i troškove osoblja u maksimalnom iznosu od 20%, dok preostali dio od 80%, aplikanti su dužni predvidjeti za programske aktivnosti podržavanog projekta.

            II Pravo učešća:

            Pravo učešća na Javni poziv mogu ostvariti nevladine organizacije, odnosno udruženja i fondacije sa sjedištem na području općine Kalesija (u daljem tekstu: aplikanti) čije su programske aktivnosti usmjerene na stvaranje uslova i klime za razvoj i unapređenje društvenih djelatnosti, koje aktivno djeluju u oblasti podrške i unapređenja društvenog razvoja na području općine. 

            Članice Sportskog saveza nemaju pravo aplikacije.

            Sredstva se mogu dodijeliti i aplikantima sa sjedištem izvan općine, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine, samo u slučaju ako je implementacija konkretnog projekta od interesa za općinu Kalesija, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

            Na Javni poziv mogu se prijaviti aplikanti koji moraju zadovoljiti slijedeće opće uslove:

            a) da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,

            b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,

            c) da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,

            d) da svoje aktivnosti realizuju na području općine Kalesija,

            e) da su projekti namijenjeni građanima općine Kalesija,

            f) da se projekti odnose na oblasti koje je općina odredila kao prioritetne prema strateškim dokumentima,

            g) da se radi o projektima čija se implementacija završava najkasnije do 31.12. tekuće godine.

            III Prijavna dokumentacija:

            Spisak dokumentacije koju je uz prijavu na Javni poziv aplikant obavezan dostaviti, naveden je u listi za provjeru koja se sa obrascima i uputstvima za prijavu, zajedno sa ovim Javnim pozivom objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici općine Kalesija (www.kalesija.ba).

                IV Predaja aplikacija:

            Prijave na Javni poziv na propisanom obrascu (sa pratećom dokumentacijom), potrebno je u zatvorenoj koverti dostaviti na protokol općine Kalesija ili poslati poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Ulica Patriotske lige br:15

75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom:

„ JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija- Ne otvarati“.

            Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanjau dnevnim novinama „Oslobođenje“.

            Projektni prijedlozi koji nemaju potpunu dokumentaciju i koji su dostavljeni izvan predviđenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

            Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u općini Kalesija ili putem telefona: 035/367-709.

            Program raspodjele finansijskih sredstava bit će objavljen na web stranici općine Kalesija (www.kalesija.ba), a aplikanti čiji projekti nisu uvršteni u Program raspodjele o tome će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hata Mujčinović

Prijavni obrazac

Projektni prijedlog

Pregled budžeta

Finansijski identifikacioni formular

Izjava o podobnosti

Lista za provjeru

Smjernice za OCD 2019

Permalink

Javni pozivi

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-2727-5/18

Datum: 05.03.2019.godine

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje povratnika i mladih nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima”, Općina Kalesija na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Kalesija, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“, broj: 02-05-2726-2/19. od 22.02.2019. godine, kojim su osigurana donatorska sredstva (od strane Humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“  40 %, Ministarstva  40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %) u cilju pružanja podrške održivom povratku i razvoju plasteničke proizvodnje na području općine Kalesija, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

            I- PRAVO UČEŠĆA

            Pravo  na učešće u Projektu imaju povratnici i mlade nezaposlene osobe sa područja općine Kalesija, koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište ustupljeno na korištenje u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

            I-  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

            Podnosioc  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima.
 2. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
 3. Da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 4. Da ne posjeduje u svom vlasništvu plastenik veći od 100 m2,
 5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM),
 6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.
 7. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u općini Kalesija i izvršio ažuriranje podataka za 2019. godinu ili dostaviti ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika.

            Služba za privredu i budžet Općine Kalesija je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

            III- KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

            Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 1. pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta), 1 – 3 boda

 • slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) – 1 bod
 • dobri uslovi (relativno vleiki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) – 2 boda
 • jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) – 3 boda

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. Veliki nagib, veličina parcele i sl) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje, neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

 • dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
 • podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje)- 1 – 4 boda.                                              
 • 0d 0-3 godine ………………….. 1 bod
 • od 3-6 godina ………………….. 2 boda
 • od 6-10 godina ………………..  3 boda
 • više od 10 godina …………….  4 boda

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod.

– za svakog izdržavanog člana porodice,  (nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) ………… 1 bod

 • mlada osoba životne starosti do 35 godina, …………………. 3 boda
 • podnosilac zahtjeva samohrani roditelj, ……………………… 2 boda
 • socijalni aspekt – nema primanja ………………………………. 6 bodova
 •      ”           ”      – minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM  ….. 5 boda
 •      ”           ”      – minimalna primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM …… 4 boda
 •      ”           ”      – minimalna primanja po članu domaćinstva do 300,00 KM …… 3 boda
 •      ”           ”      – primanja po članu domaćinstva veća od 300,00 KM ……………. 0 bodova
 •      ”           ”      – stanje na terenu ……………………………………………………………….. 0-4 boda

            Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju status  mlade osobe.  

            IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

            Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

            1. Obrazac za prijavu na Javni poziv,

            2. CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija

            3. ovjerena kopija lične karte

            4. ovjerena kućna lista,

            5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da  osoba nije poreski obveznik

            6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje (ili kopija zdravstvene knjižice osiguranika)

            7. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list)

            8. Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva (za penzionere poslednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke)

            9. vlasništvo ili posjed nad parcelom  (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i ugovor o zakupu)

            10.ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik u svom vlasništvu veći od 100m2 .

            11.ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,

            12.ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u poslednjih 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,

            13. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 497,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke  proizvodnje u trajanju od dva dana,

            14. dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list, dokaz o razvodu),

            15. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili da će dostaviti ovjerenu izjavu da ća se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

            V- PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

            Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa Ministarstvom i humanitarnim organizacijama čine: predstavnik organizacije Muslim Aid i predstavnik Općine.

            Zadatak Komisije za dodjelu plastenika:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavlja uviđaj na licu mjesta, sačinjavanje liste  krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Općinskom načelniku.

            Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općinski načelnik.

            Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici općine Kalesija.

            NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

            Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na web portalu općine Kalesija, šalter sali Općine Kalesija i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Kalesija, sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja općine Kalesija (Radio Feral i Neon TV), web stranici općine Kalesija www.kalesija.ba , te oglasnoj ploči općine Kalesija.

            Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i budžet Općine Kalesija, ili na broj telefona .035-367-715, svakim radnim danom od 08,00-16:30 sati.

            Javni poziv ostaje otvoren do 22.03.2019. godine do 16,30 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić dipl.ecc

Prijavni obrazac

Izjava uz prijavu

Pravilnik o ostvarivanju prava na dodjelu

Permalink

Javni konkursi

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl.novine FBIH”br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br.10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), člana 18. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.1/18), te Odluke o budžetu općine Kalesija za 2019. godinu (“Sl.glasnik općine Kalesija” br. 1/19) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija i raspodjeli sredstava sa Ekonomskog koda 614234 ” Isplate stipendija” u 2019. godini br.02-05-2-406/19 od  30.01.2019.godine, Općinski načelnik, dana  01.02.2019. godine,  r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2018/2019. godini

            U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2019. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2018/2019. godini u iznosu od 1.000,00 KM, koji će se isplaćivati u 10 jednakih mjesečnih rata tokom 2019. godine.

            Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
  • da imaju prebivalište na području općine Kalesija
  • da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH
  • da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija
  • da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca

            Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni (u orginalu ili ovjerenoj kopiji) priložiti  sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca),
 2. Prijavu mjesta prebivališta (PBA-3 ne starije od tri mejseca) i kopiju lične karte,
 3. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine -semestra,
 4. Izjavu da ne primam kredit ili stipendiju od drugog davaoca, (ne starija od tri mejseca)
 5. Uvjerenje o položenim ispitima i prosječnom ocjenom u prethodnoj godini studija,
 6. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija),
 7. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista, (ne starija od tri mjeseca)
 8. Dokazi o prihodima za sve punoljetne članove domaćinstva: uvjerenje o neto plaći zaposlenika isplaćene u zadnja tri mjeseca ili posljednje tri platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca, penzijski ček za zadnji isplaćeni mjesec, uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu), odnosno plaćenom porezu za druge djelatnosti ili dokaz o nezaposlenosti (Uvjerenje biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne uprave da se nevodi u evidenciji osiguranih lica) ili za korisnika stalne novčane pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija, (sva nabrojana dokumentacija ne starija od tri mjeseca)
 9. Za članove domaćinstva koji se školuju, potvrda o školovanju.
 10. Dokaz o branilačkom statusu  i invaliditetu:

– Studenti iz porodica šehida i poginulih boraca  – Poslednje važeće Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa, ili Uvjerenje nadležne službe, ne starije od tri mjeseca,

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac invalid – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa, ili Uvjerenje nadležne službe, ne starije od tri mjeseca,

– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac nezaposleni
demobilisani borac – Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH.

Napomena: Sva dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca.

            Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, imovinski cenzus i branilački status (čl. 12, 13 i 14. Pravilnika).

            Studentima sa prosječnom ocjenom 9,00 i više iz prethodne godine studija, stipendija se dodjeljuje bez bodovanja.

            Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Oslobođenje”.

            Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za konkurs za dodjelu stipendija”

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Permalink

Javni konkursi

JAVNI KONKURS za odabir korisnika grant sredstava po Projektu za odabir korisnika grant sredstava po Projektu u okviru MEG Projekta u Općini Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-400-19/17-5
Datum: 27.07.2018. godine

Na osnovu Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027.,”Službeni glasnik općine Kalesija” broj:1A/18 i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kalesija za 2018. godinu, kao i Smjernica za podnosioce prijava kod realizacije Projekta “Podrška u zapošljavanju u privredi za 2018.godinu” u okviru MEG Projekta za općinu Kalesija u 2018. godini te u skladu sa članom 8. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (“Službeni novine FBiH”, broj:broj 49/06 i 51/09 ), Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI KONKURS
za odabir korisnika grant sredstava po Projektu
“Podrška u zapošljavanju u drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji” za 2018.godinu”
u okviru MEG Projekta u Općini Kalesija

 

I PREDMET JAVOG KONKURSA

Općina Kalesija raspisuje Javni konkurs za prikupljanje prijava za odabir korisnika Grant sredstava Općine Kalesija po Projektu “Podrška u zapošljavanju u drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji za 2018.godinu” u okviru MEG Projekta za općinu Kalesija. Sredstva grant sheme usmjeriti će se na poticanje kao podrška zapošljavanja u drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji području općine Kalesija. Kroz realizaciju Projekta treba da se doprinese ostvarenju ciljeva Projekta;

• Zaposleno minimalno 16 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje
• Privredni subjekti, korisnici poticaja, povećali izvozne kapacitete na nova ili postojeća tržišta za 3%.

 

II KORISNICI SREDSTAVA

Program predviđa utrošak sredstva po modelu sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba posredstvom poslodavaca sa područja općine Kalesija. Prijave mogu podnijeti poslodavci-privredni subjekti-korisnici sredstava za upošljavanje lica koja pripadaju ciljnoj grupi potrebno je da ispunjavaju sljedeće eliminacijske kriterije i to:

– da je djelatnost registrovana i ima sjedište na području općine Kalesija,
– da je njihova djelatnost proizvodnog karaktera, (minimalno 80% prihoda ostvaruju od prodaje vlastitog proizvoda) ,
– da su po klasifikaciji djelatnosti razvrstani kao djelatnosti metaloprerade ili drvoprerade.
– da su pozitivno poslovali u 2017. godini,
– da nemaju dugovanja prema općini Kalesija,
– da nemaju dugovanja po osnovu poreza (uključuje direktne i indirektne poreze)

Svaka prijava treba da se sastoji od slijedećih obaveznih dokumenta:
1. Popunjen prijavni obrazac u zadatom formatu
2. Ovjerena kopija rješenja o registraciji poslovnog subjekta kod nadležnog organa
3. Ovjerena kopija financijskih izvještaja za 2017. godinu
4. Dokaz o ostvarenom izvozu
5. Izjava o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
6. Izjava kojom se podnosilac prijave obavezuje da će ispuniti obaveze iz aplikacije
7. Kopija certifikata koje kompanija posjeduje (ukoliko u aplikaciji naznači da ih posjeduje)

Po okončanju Javnog konkursa, aplikanti koji ostvare pravo na dodjelu sredstava dužni su da u roku od 14 dana dostave:
– Uvjerenje od Porezne uprave Federacije BiH o izmirenju poreza i doprinosa (PIO/MIO i zdravstveno) za sve uposlene
– Uvjerenje Uprave za Indirektno Oporezivanje BIH o izmirenim direktnim i indirektnim porezima
Da ukoliko ne dostavi tražena uvjerenja aplikant će biti diskvalifikovan.

Selekcioni kriteriji, evaluacija podnosioca prijava, način podnošenja prijava, vremenski okvir podnošenja prijava, dodatne informacije, kao i prava i obaveze korisnika sredstava su definisani u Smjernicama za podnosioce zahtjeva – https://kalesija.ba/wp-content/uploads/Smjernice_GRANT-SHEMA.doc

 

III VRIJEDNOST POJEDINAČNIH PRIJEDLOGA

Poticajima se financiraju sljedeći troškovi;
• Sufinansiranje doprinosa i ostalih obaveznih davanja za novozaposlene osobe više i visoke stručne spreme u maksimalnom iznosu od 580,00 KM/mjesec po osobi u trajanju od 12 mjeseci. Ukupna iznos rezervisan za ovaj Lot je 34.800,00 KM.
• Sufinansiranje doprinosa i ostalih obaveznih davanja za novozaposlene osobe srednje stručne spreme (III I IV stepen) u maksimalnom iznosu od 380,00 KM/mjesec po osobi u trajanju od 12 mjeseci. Ukupna iznos rezervisan za ovaj Lot je 50.160,00 KM.

Maksimalan broj novouposlenih po aplikantu koji može biti podržan kroz ovaj Projekat je 4 sa srednjom stručnom spremom i 2 sa visokom i višom stručnom spremom.

 

IV NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Podnosilac prijave priprema svoju prijavu u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava kod realizacije Projekta “Podrška u zapošljavanju u privredi za 2018.godinu” u općini Kalesija u 2018. godini, a koje su sastavni dio aplikacionog paketa koji je dostupan na web stranici Općine Kalesija ( https://kalesija.ba/javni-konkurs-za-odabir-korisnika-grant-sredstava-po-projektu-za-odabir-korisnika-grant-sredstava-po-projektu-u-okviru-meg-projekta-u-opcini-kalesija/ ) ili lično u zgradi općine Kalesija u kancelariji 17.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično u šalter sali općine Kalesija (šalter broj 6.) ili poštom na adresu:
OPĆINA KALESIJA
ul. Patriotske lige br. 15
75260 Kalesija
s naznakom:
Ne otvarati – Po javnom konkursu za odabir korisnika Grant sheme “Podrška u zapošljavanju u privredi za 2018.godinu” u okviru MEG Projekta za općinu Kalesija.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1.septembar 2018. godine.

 

V EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Evaluacija i odabir korisnika sredstava će se vršiti u skladu s kriterijima i procedurom koji su utvrđeni u Smjernicama za podnosioce prijava.

 

VI DODATNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa ovim javnim natječajem mogu se postaviti putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, ili na telefone 035/367-709 i 035/367-716, kao i lično u zgradi općine Kalesija.

Dostavljeno:
1. Web stranica,
2. Mediji,
3. a/a

 

OPĆINSKI NAČELNIK
___________________

Sead Džafić

 

Izjava direktni i indirektni porezi Kalesija

Izjava obaveze iz aplikacije Kalesija

Prijavni obrazac Kalesija 1

Smjernice GRANT SHEMA

Permalink